วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สวพ.5 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตพืช การควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้ประโยชน์จากแหนแดง และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู และขั้นตอนการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP พืช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นางสาววารีรัตน์ สมประทุม นายปิยนันท์ พวงจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางญาณิศา ทรัพย์พ่วง นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตพืช การควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้ประโยชน์จากแหนแดง และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู และขั้นตอนการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP พืช

Read more

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการรับรองร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-shop) ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการรับรองร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-shop) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาให้การรับรองร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-shop) ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 113 ร้าน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

Read more

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 208

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 208 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ พร้อมทั้งพิจารณาให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและแปลงเกษตรอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่5 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่

Read more

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาววารีรัตน์ สมประทุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวณัฐธิดา ศักดิ์ดี เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู และการใช้ประโยชน์จากแหนแดง

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นางสาววารีรัตน์ สมประทุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวณัฐธิดา ศักดิ์ดี เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู และการใช้ประโยชน์จากแหนแดง พร้อมมอบแม่พันธุ์แหนแดงให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงขยาย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์)

Read more

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 2 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องชมเชยของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2566 ในงานด้านต่าง ๆ ได้แก่

Read more

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ สวพ.5 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การจำแนกชนิดศัตรูพืช การควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้ประโยชน์จากแหนแดง ณ ที่ทำการแปลงใหญ่พืชผักอำเภอสรรพยา

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นางสาววารีรัตน์ สมประทุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวแสงดาว อยู่เย็น และ ว่าที่ ร.ต.พัฐพงษ์ มาเกตุ นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การจำแนกชนิดศัตรูพืช การควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้ประโยชน์จากแหนแดง ณ

Read more

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สวพ.5 มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การจำแนกชนิดศัตรูพืช การควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน และการใช้ประโยชน์จากแหนแดง

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นางสาววารีรัตน์ สมประทุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวแสงดาว อยู่เย็น นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การจำแนกชนิดศัตรูพืช การควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน และการใช้ประโยชน์จากแหนแดง ณ กลุ่มผลิตสมุนไพรบ้านใหญ่ ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

Read more