วันที่ 11 กันยายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 11 กันยายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณการวิจัย (Fundamental Fund : FF) ประจำปี 2567 และปี 2568 จากกองทุนส่งเสริม ววน. สกสว.โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

Read more

วันที่ 8 กันยายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระชายด้วยการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacilus subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 ในการควบคุมโรคเหี่ยวในกระชาย”

วันที่ 8 กันยายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระชายด้วยการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 ในการควบคุมโรคเหี่ยวในกระชาย” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านสุขสบาย หมู่ 14

Read more

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ สวพ.5 ร่วมพิธีเปิดงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมพิธีเปิดงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด ณ

Read more

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ สวพ.5 ร่วมพิธีเปิดงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมชมขบวนแห่ พิธีเปิดงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

Read more

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ในงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ในงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าอาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อตัดสินผลผลิตส้มโอขาวแตงกวาที่มีคุณภาพดีตรงตามหลักเกณฑ์ ซึ่งมีผลผลิตจากสวนส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทส่งเข้าประกวดรวม 68 ชุด จาก ๒๔ สวน

Read more

วันที่ 5 กันยายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานโครงการพิเศษ ในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 5 กันยายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานโครงการพิเศษ ในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 1/2566  ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ รอบ

Read more

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยโดรนและผู้สนใจเข้าฝึกอบรม หลักสูตร การพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยอากาศยาน (รุ่นที่ 3)

Read more

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 สวพ.5 เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และนางสาวจิราภา เมืองคล้าย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการฯ สวพ.5 เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท

Read more

ข้อกำหนดตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2564

ข้อกำหนดตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2564    

Read more