ร่วมติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model และลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรี

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยนางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ ร่วมติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model และลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรี โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการพื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และตรวจราชการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Read more

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพร

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อุโบสถ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  

Read more

วันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการรับรองร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q Shop) ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการรับรองร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q Shop) ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ๑ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ อำเภอสรรพยา

Read more

วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๒๐๓

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 203 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ พร้อมทั้งพิจารณาให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและแปลงอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์

Read more

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วย นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน  ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท  

Read more

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ๑ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  

Read more

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง และอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พร้อมมอบกิ่งพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์พืชผัก ให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย รวม ๑๐๐ ชุด  

Read more

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้นางสาวทวีพร สุกใส นางสาวอาภรณ์ ทองบุราณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read more

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ ศวพ.อุทัยธานี

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Read more

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลพระพรหมเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สวพ. ๕

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลพระพรหม ประจำสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕  ณ บริเวณสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

Read more