วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ ๑ “สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี”

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นา

Read more

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นา

Read more

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นาย

Read more

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมคณะ เข้าร่วมรับฟังการรายงานโครงการวิจัยของ JICA เรื่องการสำรวจเพื่อกำหนดรูปแบบธุรกิจ SDGs ในการผลิตวัสดุเพาะกล้าพืชอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตพืชในประเทศไทย

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ นาย

Read more

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารกรม

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นาย

Read more

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นาย

Read more

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมวิชาการเกษตร “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นาย

Read more

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นาย

Read more