ข้อกำหนดตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2564

ข้อกำหนดตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2564    

Read more

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทในงานส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทในงานส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ พร้อมด้วย  นางสาววารีรัตน์ สมประทุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานการประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทฯ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากลักษณะภายนอกผลเป็น

Read more

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นางสาววารีรัตน์ สมประทุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจิรนันท์ ประสมเพชรหิรัญ นักวิชาการเกษตร กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การผลิตผักในระบบไฮโดรโพนิกส์ การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยชีวภาพ และการควบคุมศัตรูพืชอย่างถูกวิธี

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นางสาววารีรัตน์ สมประทุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจิรนันท์ ประสมเพชรหิรัญ นักวิชาการเกษตร กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การผลิตผักในระบบไฮโดรโพนิกส์ การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยชีวภาพ และการควบคุมศัตรูพืชอย่างถูกวิธี ให้กับเกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย

Read more

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยโดยใช้ชีวภัณฑ์ เพื่อลดการใช้สารเคมีในการควบคุมโรค และแมลงศัตรูผัก และการผลิตขยายใช้เอง”

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยโดยใช้ชีวภัณฑ์ เพื่อลดการใช้สารเคมีในการควบคุมโรค และแมลงศัตรูผัก และการผลิตขยายใช้เอง” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

Read more

แบบฟอร์มขอรับบริการทดสอบสารพิษตกค้าง ปุ๋ยเคมี

FS-7.4-01 ใบขอรับบริการทดสอบสารพิษตกค้าง (แก้ไขครั้งที่ 3, 1เมย65) FS-7.4-02 ใบขอรับบริการทดสอบปุ๋ยเคมี (แก้ไขครั้งที่ 5, 18สค66)

Read more

วันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมติดตามและแถลงผลงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมติดตามและแถลงผลงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมประกอบด้วย การนำเสนอผลงานดีเด่นภาคบรรยาย (8 เรื่อง)

Read more

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมงานนิทรรศการ 5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และการก้าวไปในทศวรรษที่ 6

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมงานนิทรรศการ 5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และการก้าวไปในทศวรรษที่ 6 โดยมีท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเสวนา “ความมั่นคงทางอาหารภายใต้ปรากฏการณ์ El Nino และโอกาสการค้าตลาดคาร์บอนเครดิตในการผลิตพืชของไทย”

Read more

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 5/2566 โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมภูมิพัฒน์ โรงแรมบางกอกโอเอซิส กรุงเทพมหานคร

Read more

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นายดาวรุ่ง คงเทียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 211

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นายดาวรุ่ง คงเทียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 211 ร่วมกับศูนย์วิจัยเครือข่าย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ พร้อมทั้งพิจารณาให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและแปลงอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่

Read more

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 211

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 211 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการตรวจรับรองแหล่งพืชอินทรีย์ พร้อมทั้งพิจารณาให้การรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท

Read more