วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมพิธีเปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมพิธีเปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๕ และงานประกวดแพะ – แกะ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๕

Read more

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมการดำเนินการงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมการดำเนินการงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมหาชนก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

Read more

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี แปลงต้นแบบส้มโอขาวแตงกวาปลอดโรคกรีนนิ่งให้แก่เกษตรกร

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี แปลงต้นแบบส้มโอขาวแตงกวาปลอดโรคกรีนนิ่งให้แก่เกษตรกร และรวบรวมองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร และศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณแปลงต้นแบบส้มโอขาวแตงกวาปลอดโรคกรีนนิ่ง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕

Read more

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสงัด ดวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๑๙๗

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสงัด ดวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๑๙๗ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ พร้อมทั้งพิจารณาให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและแปลงอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ๑

Read more

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์    

Read more

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัยโดยการจัดการดินปุ๋ยและใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัยโดยการจัดการดินปุ๋ยและใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยในระบบการผลิตพืชอินทรีย์และ GAP นำไปสู่การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผักบ่อสุพรรณ  ณ วิสาหกิจชุมชนบ่อสุพรรณดอนศาลเจ้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรว่าด้วยพระราชบัญญัติสินค้าเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรว่าด้วยพระราชบัญญัติสินค้าเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาผลการตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช (DOA) ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมกับศูนย์วิจัยเครือข่าย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ๑ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท  

Read more

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จาก นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์  วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วย นายสมบัติ  บวรพรเมธี  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จาก นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บ้านพัก (หลังวัดทุ่งแก้ว) ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

Read more

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมให้การต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดอุทัยธานี และการแข่งขันเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วย นายสมบัติ บวรพรเมธี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ร่วมให้การต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดอุทัยธานี และการแข่งขันเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์อ่างเก็บน้ำทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นางสาววารีรัตน์ สมประทุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานราชการของกลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

Read more