วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และโครงการทหารพันธุ์ดี

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และโครงการทหารพันธุ์ดี ณ โรงเรียนทหารการสัตว์

Read more

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) ร่วมรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ในการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตในที่ดิน ส.ป.ก.

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) ร่วมรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ในการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตในที่ดิน ส.ป.ก. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ) ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Application Zoom เพื่อถ่ายทอดแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสู่หน่วยงาน

Read more

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พร้อมติดตามงานศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตร และติดตามงานสวนส้มโอสุขสำราญของ นายสุภาพ สุขสำราญ ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์

Read more

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 สวพ.5 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ประจำปี 2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางสาวอาภรณ์ ทองบุราณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) โดยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

Read more

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดชัยนาท

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดชัยนาท โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมพระครูวิมลคุณากร ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนเจ้าพระยา

Read more

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมพิธีถวายราชสักการะและอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมพิธีถวายราชสักการะและอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

Read more

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 213

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 213 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ พร้อมทั้งพิจารณาให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและแปลงอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีแปลงเสนอพิจารณารับรองมาตรฐาน GAP

Read more

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบริการแก้ไข ปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องภาคการเกษตร ให้ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย โปร่งใส เป็นธรรม ณ

Read more

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่ สวพ.5 ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและใช้ประโยชน์จากแหนแดงให้กับเกษตรกร

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.พัฐพงศ์ มาเกตุ นักวิชาการเกษตร และนางสาวณัฐธิดา ศักดิ์ดี เจ้าพนักงานเกษตร กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและใช้ประโยชน์จากแหนแดงให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการวิจัยการเกษตร “ขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร“ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแหนแดง

Read more