ประกาศผลคะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย รุ่น2 3 และ 4 (29กค64)

– ผลคะแนน รุ่นที่ 2/2564 (รายใหม่) – ผลคะแนน รุ่นที่ 3/2564 (รายทบทวน) – ผลคะแนน รุ่นที่ 4/2564 (รายใหม่) หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ผ่านต้องทำคะแนนได้ 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50  เนื่องจากกรมฯ กำหนดผู้ที่จะได้รับใบประกาศต้องผ่านการสอบ 60

Read more