ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ สวพ.6 และหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออก ตามแผนงานและงบประมาณ 2566 และเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นายพิทวัฒ

Read more

สวพ.6 ร่วมประชุม หารือ การจัดทำ แผนปฏิบัติการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืซ เกษตรเคลื่อนที่ และโครงการ Monkey Free Plus ผ่านการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นายพิทวัฒ

Read more