นางศฬิษา พิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้ปฐมนิเทศ ให้แก่นิสิตภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำนวน 5 คน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตร สหกิจศึกษา