วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 นางศิริลักษณ์ พุทธวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ได้ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 คน ที่จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น โดยได้่รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมศูนย์ และเข้าดูสถานที่ฝึกประสบการณ์ ในห้องปฏิบัติการ 4 อาคารและอาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์