วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น นางศิริลักษณ์ พุทธวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
.
.