วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่นมอบแหมายให้ นางศิริลักษณ์ พุทธวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย นางศฬิษา พิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์ และ ผศ.ดร.ศิริพล ดอนเหนือ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 7 คน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น