การระบาดของไรแดงมันสำปะหลัง

ช่วงฤดูแล้ง มักพบการระบาดของไรแดง เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังควรหมั่นสำรวจแปลงปลูก หากพบการทำลายของไรแดงตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้ป้องกันกำจัดทันก่อนที่จะมีการระบาดรุนแรงซึ่งสามารถทำความเสียหายต่อผลผลิต ไรแดง เป็นศัตรูที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของมันสำปะหลัง ที่มักระบาดในฤดูแล้ง หรือ เมื่อฝนทิ้งช่วง

Read more

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเพื่อใช้เองหรือเชิงการค้า

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จนถึงปัจจุบันได้แนะนำพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทนทานแล้งพันธุ์นครสวรรค์ 3 นครสวรรค์ 4 และ นครสวรรค์ 5

Read more