สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมจำนวน 62 ตอน

ตอนที่1 พลังแผ่นดิน
ตอนที่2 จากน้ำพระราชหฤทัย กลายเป็นสายฝนหลวงสู่แผ่นดิน
ตอนที่3 การเสด็จพระราชสมภพ
ตอนที่4 การศึกษาเมื่อทรงเยาว์วัย
ตอนที่5 ครอบครัวอันแสนอบอุ่น
ตอนที่6 แสงสว่างแห่งพระอัจฉริยภาพ
ตอนที่7 การเสด็จทรงแก้ปัญหาประชาชน
ตอนที่8 ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร
ตอนที่9 พระอัจฉริยภาพอันลึกซึ้ง
ตอนที่10 ฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างพสกนิกรเสมอ
ตอนที่11 พระราชทานทุนการศึกษา
ตอนที่12 พระราชทานปริญญาบัตร
ตอนที่13 สายธารพระเมตตาสู่พื้นที่ห่างไกล
ตอนที่14 พระราชหฤทัยความเป็นครู
ตอนที่15 พระเมตตาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
ตอนที่16 ทรงดูแลราษฎรประดุจลูกในอุทร
ตอนที่17 สองพระหัตถ์เพื่อราษฎร
ตอนที่18 สายธารพระเมตตาประจักษ์แก่สายตานานาชาติ
ตอนที่19 อัครศาสนูปภัมภก
ตอนที่20 ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ตอนที่21 พระบรมราชูปถัมภ์ต่อทุกศาสนา
ตอนที่22 พระก่อเกื้อรังสรรค์มรดกไทย
ตอนที่23 พระก่อเกื้อรักษามรดกไทย
ตอนที่24 บทเพลงพระราชนิพนธ์สายธารแห่งความผูกพัน
ตอนที่25 พระปรีชาญาณเชิงช่าง
ตอนที่26 พระมหากษัตริย์นักกีฬา
ตอนที่27 พระอัจฉริยภาพด้านภาษา
ตอนที่28 พระมหากษัตริย์กษัตริย์ นักการเกษตร
ตอนที่29 สวนจิตรลดา แปลงนาเพื่อประชาชน
ตอนที่30 โคนม มรดกจากพระองค์
ตอนที่31 เกษตรทฤษฎีใหม่
ตอนที่32 ปลูกป่าในใจคน
ตอนที่33 ทรงฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
ตอนที่34 ปลูกไม้ 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับป่าไม้
ตอนที่35 ทรงฟื้นฟูป่าให้ฟื้นชีวิต
ตอนที่36 ป่าชายเลนในพระราชดำริ
ตอนที่37 หญ้าแฝกจากพระราชดำริ
ตอนที่38 พืชพรรณของแผ่นดิน
ตอนที่39 พระปรีชาญานด้านความมั่นคงทางอาหาร
ตอนที่40 พระองค์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งธรรมชาติ
ตอนที่41 ทรงหล่อเลี้ยงสายนทีบนที่สูง
ตอนที่42 ทรงพัฒนาสายนทีหล่อเลี้ยงพื้นที่อีสาน
ตอนที่43 สายนที 4 น้ำ 3 รส จากน้ำพระราชหฤทัย
ตอนที่44 ทรงบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ตอนที่45 “ธรรมชาติแก้ธรรมชาติ” หลักการอันชาญฉลาดในการบำบัดน้ำเสีย
ตอนที่46 พระปรีชาญาณด้านดิน
ตอนที่47 พระอัจฉริยภาพในการแก้ปัญหาดิน
ตอนที่48 ศูนย์รวมใจของปวงชน
ตอนที่49 พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
ตอนที่50 พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
ตอนที่51 น้ำพระราชหฤทัยแผ่ไพศาลสู่เลโซโธ
ตอนที่52 น้ำพระราชหฤทัยแผ่ไพศาลสู่นานามิตรประเทศ
ตอนที่53 ทรงสานสายสัมพันธ์อันแผ่ไพศาล
ตอนที่54 รอยทางที่พระองค์ทรงพลิกฟื้น
ตอนที่55 พระอัจฉริยภาพด้านการคมนาคมกรุงเทพมหานคร
ตอนที่56 พระปรีชาญาณด้านพลังงาน
ตอนที่57 กังหันลมพระอัจฉริยภาพด้านพลังงาน
ตอนที่58 แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดของมวลมนุษยชาติ
ตอนที่59 เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา
ตอนที่60 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ตอนที่61 เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ตอนที่62 อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์โลก

ลิ้งค์สำหรับใช้โหลดจาก Google Drive