รายชื่อหน่วยงานที่จัดอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ปีงบประมาณ 2566 แบบ Online และแบบ Onsite 

รายชื่อหน่วยงานที่จัดอบรม แบบ Online และแบบ Onsite
หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ปีงบประมาณ 2566
การเข้าอบรมมี 2 รูปแบบ ดังนี้
1. การเข้าอบรมแบบ Online มีหน่วยงานจัดอบรม 1 หน่วยงาน คือ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. การเข้าอบรมแบบ Onsite มีหน่วยงานจัดอบรมทั้งหมด 7 หน่วยงาน ได้แก่
2.1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2.2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
2.6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)
2.7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
1. อบรมแบบ Online ค่าสมัคร 700 บาท
2. อบรมแบบ Onsite ค่าสมัคร 1,500 – 1,800 บาท
***ค่าใช่จ่ายในการอบรมแบบ Onsite ขึ้นอยู่กับสถานที่ในการจัดอบรม
การเปิดรับสมัครอบรม
ช่วงต้นเดือนมกราคม 2566
ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร เป็นเพียงผู้จัดทำหลักสูตร และแบบทดสอบ เท่านั้น