วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยเยี่ยมชมการแปรรูปและส่งออกมะพร้าวน้ำหอม ณ บริษัท NC Coconut จำกัด อำเภอดำเนินสะดวก และเยี่ยมชมระบบการปลูกพืชอินทรีย์ สวนคุณพดล เชี่ยววิทย์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี