วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาววารีรัตน์ สมประทุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวณัฐธิดา ศักดิ์ดี เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู และการใช้ประโยชน์จากแหนแดง

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นางสาววารีรัตน์ สมประทุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวณัฐธิดา ศักดิ์ดี เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู และการใช้ประโยชน์จากแหนแดง พร้อมมอบแม่พันธุ์แหนแดงให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงขยาย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา