วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สวพ.5 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตพืช การควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้ประโยชน์จากแหนแดง และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู และขั้นตอนการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP พืช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นางสาววารีรัตน์ สมประทุม นายปิยนันท์ พวงจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางญาณิศา ทรัพย์พ่วง นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตพืช การควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้ประโยชน์จากแหนแดง และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู และขั้นตอนการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP พืช ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเกษตรกรร่วมรับฟังการบรรยาย ๒๕ ราย