วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 2 /2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) มอบหมายให้นายดาวรุ่ง คงเทียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 2 /2566 เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตส้มโอที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application zoom ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อพิจารณารายละเอียดเนื้อหาเอกสารจัดการความรู้ และทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีการผลิตส้มโอที่หมาะสมในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก