วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชัยนาท ประเภทอุทกภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นายวรปัญญ์ สอนสุข เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชัยนาท ประเภทอุทกภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายคำรณ อิ่มเนย รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เพื่อพิจารณาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ จังหวัดชัยนาท