วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทในงานส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทในงานส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ พร้อมด้วย  นางสาววารีรัตน์ สมประทุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานการประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทฯ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากลักษณะภายนอกผลเป็น ๔๐ คะแนน และลักษณะภายในผลเป็น ๖๐ คะแนน