วันที่ 8 กันยายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระชายด้วยการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacilus subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 ในการควบคุมโรคเหี่ยวในกระชาย”

วันที่ 8 กันยายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระชายด้วยการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 ในการควบคุมโรคเหี่ยวในกระชาย” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านสุขสบาย หมู่ 14 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีในงาน มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ประกอบด้วยฐานเรียนรู้ชีวภัณฑ์ ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดย ศวพ.นครปฐม สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และบริษัท ทีเอบี อินโนเวชั้น จำกัด รวมทั้งการแปรรูปกระชายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงาน 50 ราย