วันที่ 11 กันยายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 11 กันยายน 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณการวิจัย (Fundamental Fund : FF) ประจำปี 2567 และปี 2568 จากกองทุนส่งเสริม ววน. สกสว.โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ.ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช สำนักงานอธิบดี กรมวิชาการเกษตร