การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 215

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 215 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ พร้อมทั้งพิจารณาให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและแปลงอินทรีย์ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 มีแปลงเสนอพิจารณารับรองมาตรฐาน GAP พืช รวม จำนวน 159 แปลง และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวม 15 แปลง ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท และผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ Application zoom