ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) หน่วยตรวจรับรองสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางอรัญญา ภู่วิไล ผู้อำนวยกลุ่มถ่ายทอดทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) หน่วยตรวจรับรองสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยดำเนินการตรวจระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระบบงานคุณภาพ และสุ่มตรวจแปลงที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจรับรองสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบการผลิตพืช ISO/IEC 17065 เพื่อให้มีการปฏิบัติและคงไว้ซึ่งความมีประสิทธิผลของระบบคุณภาพหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช โดยมี นายละเอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรับการตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก