ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา วันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2567 และถวายพระกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานอธิบดี กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร

Read more

ประชุมคณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชและมาตรฐาน สินค้าเกษตรว่าด้วยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรว่าด้วยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับศูนย์วิจัยเครือข่าย เพื่อพิจารณาผลการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช (DOA) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 โรงงานตามขอบข่าย มกษ.9035 และ

Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริการและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กรมวิชาการเกษตร (DOA TOGETHER AWARD) ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริการและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กรมวิชาการเกษตร (DOA TOGETHER AWARD) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ

Read more

ร่วมมอบของรางวัลวันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 39

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วย นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) ร่วมมอบของรางวัลวันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 39 ในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท

Read more

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วย นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) ร่วมต้อนรับ (นายอนุชา นาคาศัย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตราฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มเนื้อ (มกษ.6400

Read more

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก และของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 ครั้งที่ 37

วันที่ 30 มกราคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 ครั้งที่ 37 โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ณ สวนนกชัยนาท อำเภอเมือง

Read more

ประชุมสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ในการปัญหาภาวะวิกฤตโลกเดือด และศัตรูพืชอุบัติใหม่”

วันที่ 29 มกราคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วย นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพืชที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ในการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตโลกเดือดและศัตรูพืชอุบัติใหม่” โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดี กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดประชุม

Read more

ร่วมนำเสนอข้อมูลของผู้เข้ารับการคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 26 มกราคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อม นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) ร่วมนำเสนอข้อมูลของผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

Read more

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “ต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาสมุนไพร ใส่ใจเศรษฐกิจฐานราก สู่สากล”

วันที่ 25 มกราคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “ต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาสมุนไพร ใส่ใจเศรษฐกิจฐานราก สู่สากล” โดยมี แพทย์หญิงวิพรรณ สังคณะพงศ์

Read more