วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เข้าร่วมประชุมเสวนาและระดมความคิดเห็น เรื่อง กรมวิชาการเกษตรกับการรับมือความมั่นคงทางอาหารในสินค้าพืชอ่อนไหวที่ต้องพึ่งพาการนำเข้า

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ นายศรีอุดร เพชรเวียง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เข้าร่วมประชุมเสวนาและระดมความคิดเห็น เรื่อง กรมวิชาการเกษตรกับการรับมือความมั่นคงทางอาหารในสินค้าพืชอ่อนไหวที่ต้องพึ่งพาการนำเข้า ผ่านระบบออนไลน์  Application Zoom โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานการประชุมเสวนา  ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่

Read more

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑ (นายสุรเดช สมิเปรม)

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เข้าร่วมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑ (นายสุรเดช สมิเปรม) ณ สวนส้มโอขาวแตงกวา นายภัทรพล คุ้มชนะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

Read more

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ ๑ “สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี”

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และนายสงัด ดวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ ๑ “สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี” ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย หมู่ ๕ บ้านสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และประชุมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนากรมวิชาการเกษตร ๔ ด้าน Improvement Upgrade Cooperation และ Modernization โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ

Read more

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาข้อเสนองานวิจัยใหม่ เพื่อของบประมาณปี ๒๕๖๗ รายงานความก้าวหน้างานวิจัยปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณปี ๒๕๖๖ และข้อเสนองานวิจัยต่อเนื่องปี ๒๕๖๗

Read more

การตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช จากทีมคณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยงานภายในสังกัด สวพ. ๕

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ นางอรัญญา ภู่วิไล ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิตพืช กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี รับการตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช จากทีมคณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยงานภายในสังกัด สวพ. ๕ ซึ่งการดำเนินงานตรวจติดตามคุณภาพภายในมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยรับรองมีการปฏิบัติงานสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17065 และรักษาไว้ซึ่งความมีประสิทธิผลของระบบคุณภาพหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ณ ตึกถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่

Read more

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมคณะ เข้าร่วมรับฟังการรายงานโครงการวิจัยของ JICA เรื่องการสำรวจเพื่อกำหนดรูปแบบธุรกิจ SDGs ในการผลิตวัสดุเพาะกล้าพืชอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตพืชในประเทศไทย

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมคณะ เข้าร่วมรับฟังการรายงานโครงการวิจัยของ JICA เรื่องการสำรวจเพื่อกำหนดรูปแบบธุรกิจ SDGs ในการผลิตวัสดุเพาะกล้าพืชอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตพืชในประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ๒ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และแปลงส้มโอของเกษตรกร ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี

Read more

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารกรม

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารกรม เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ให้คณะกรรมการบริหารของกรมวิชาการเกษตรมีความตระหนัก และให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ขจัด ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

Read more

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช) กรมวิชาการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์

Read more

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมวิชาการเกษตร “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมวิชาการเกษตร “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ณ สำนักอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช) และขอพรท่านผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕

Read more