เข้าร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มอบหมายให้ นายวรปัญญ์ สอนสุข เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เข้าร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง การใช้ประโยชน์จากแหนแดง และการควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่

Read more

ร่วมประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยนางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) ร่วมประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร เรื่อง การยกระดับผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขยายผล ยกระดับผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายดาวรุ่ง คงเทียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี เป็นประธานคณะทำงาน ณ

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่กลุ่มชุดดินที่ 22 จังหวัดอุทัยธานี”

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองพืชเพื่อกำหนดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดในแหล่งปลูกที่สำคัญเขตภาคกลางและภาคตะวันตก เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่กลุ่มชุดดินที่ 22 จังหวัดอุทัยธานี” พร้อมด้วยนางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกรมวิชาการเกษตร ให้กับเกษตรกรได้นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ณ

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง กาฬสินธุ์โมเดล ผักอินทรีย์เงินล้าน

วันที่ 10 มีนาคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช “โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง” ภายใต้กิจกรรม 100 วัน แห่งความสำเร็จกรมวิชาการเกษตรรวมใจเป็นหนึ่ง “กาฬสินธุ์โมเดล ผักอินทรีย์เงินล้าน” โดยมี นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

Read more

ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกการประกวด ศพก.ดีเด่น ระดับเขต

วันที่ 6-8 มีนาคม 2567 ดร.อารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้ นายวรากรณ์ เรือนแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกการประกวด ศพก.ดีเด่น ระดับเขต โดยการลงพื้นที่เพื่อตรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ชัยนาท ลพบุรีและพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสุชาติ อ่อนดำ

Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงบรายจ่ายลงทุนของกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้นางอรอนงค์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย นางสาวเพ็ญแข แขกระจ่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงบรายจ่ายลงทุนของกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายพงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom ณ

Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริการและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กรมวิชาการเกษตร (DOA TOGETHER AWARD) ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริการและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กรมวิชาการเกษตร (DOA TOGETHER AWARD) ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ

Read more

ฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพรายสินค้าเกษตรในระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้นายอุกกฤษ ดวงแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ว่าที่ร.ต.พัฐพงศ์ มาเกตุ นักวิชาการเกษตร กลุ่มวิชาการ และนางสาวนันทนา คงนิล นักวิชาการเกษตร กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกะเพรา โหระพา และการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช”

Read more

ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 มอบหมายให้นายวรปัญญ์ สอนสุข เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กลุ่มวิชาการ ร่วมลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท” ระดับจังหวัด เพื่อตรวจติดตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ณ สวนส้มโออำเภอหันคา และอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

Read more

ร่วมประชุมติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครปฐม และโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 พร้อมด้วย นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) และคณะทำงานโครงการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนากาเกษตรเขตที่ 5 ร่วมประชุมติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม และโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดสระบุรี สุพรรณบุรี และเพชรบุรี เพื่อเตรียมจัดทำผลงานฉบับเต็มเสนอโครงการพิเศษ ดีเด่นปี 2567

Read more