ข่าวขายทอดตลาดครุภัณฑ์ฯ

ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และวัสดุคงเหลือจากการซ่อมแซม

กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 5 สิงหาคม 2563

อ่านรายละเอียดตามประกาศ