ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายฯ รุ่น 3 และ 4 ปี 2564 และเลื่อนอย่างไม่มีกำหนด(27เมย64)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และแจ้งเลื่อนกำหนดวันอบรมอย่างไม่มีกำหนด

  การอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรปี 2564

รุ่นที่ 3 (รายทบทวน) และรุ่นที่ 4 (รายใหม่)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด- 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายภายใต้พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลำดับที่ 14 ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ตามคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 5342/2563 เรื่อง การควบคุมสถานประกอบการ  สถานบริการ และงดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อ  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จึงขอเลื่อน การจัดฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ทบทวน รุ่นที่ 3/2564 ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2564 และรายใหม่ 4/2564 ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 อย่างไม่มีกำหนด เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ จะกำหนดการฝึกอบรมและจะประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เพื่อทราบต่อไป

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม 056-405070 ต่อ112 และ 088-2786812 (กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

รายทบทวน  (รุ่นที่ 3/2564) 

– รายชื่อรายทบทวน  

รายใหม่ (รุ่นที่ 4/2564)

– รายชื่อรายใหม่ 

รายละเอียดประชาสัมพันธ์