ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครรุ่นที่ 3 และ 4 แล้ว ขอให้ส่งหลักฐานให้ สวพ.5