วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมคณะ เข้าร่วมรับฟังการรายงานโครงการวิจัยของ JICA เรื่องการสำรวจเพื่อกำหนดรูปแบบธุรกิจ SDGs ในการผลิตวัสดุเพาะกล้าพืชอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตพืชในประเทศไทย

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมคณะ เข้าร่วมรับฟังการรายงานโครงการวิจัยของ JICA เรื่องการสำรวจเพื่อกำหนดรูปแบบธุรกิจ SDGs ในการผลิตวัสดุเพาะกล้าพืชอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตพืชในประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ๒ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และแปลงส้มโอของเกษตรกร ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท