การตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช จากทีมคณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยงานภายในสังกัด สวพ. ๕

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ นางอรัญญา ภู่วิไล ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิตพืช กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี รับการตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช จากทีมคณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยงานภายในสังกัด สวพ. ๕ ซึ่งการดำเนินงานตรวจติดตามคุณภาพภายในมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยรับรองมีการปฏิบัติงานสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17065 และรักษาไว้ซึ่งความมีประสิทธิผลของระบบคุณภาพหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ณ ตึกถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท