วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาข้อเสนองานวิจัยใหม่ เพื่อของบประมาณปี ๒๕๖๗ รายงานความก้าวหน้างานวิจัยปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณปี ๒๕๖๖ และข้อเสนองานวิจัยต่อเนื่องปี ๒๕๖๗ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ๑ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท