วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และประชุมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนากรมวิชาการเกษตร ๔ ด้าน Improvement Upgrade Cooperation และ Modernization โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานอธิบดี อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Application)