วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑ (นายสุรเดช สมิเปรม)

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เข้าร่วมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑ (นายสุรเดช สมิเปรม) ณ สวนส้มโอขาวแตงกวา นายภัทรพล คุ้มชนะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท