วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เข้าร่วมประชุมเสวนาและระดมความคิดเห็น เรื่อง กรมวิชาการเกษตรกับการรับมือความมั่นคงทางอาหารในสินค้าพืชอ่อนไหวที่ต้องพึ่งพาการนำเข้า

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ นายศรีอุดร เพชรเวียง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เข้าร่วมประชุมเสวนาและระดมความคิดเห็น เรื่อง กรมวิชาการเกษตรกับการรับมือความมั่นคงทางอาหารในสินค้าพืชอ่อนไหวที่ต้องพึ่งพาการนำเข้า ผ่านระบบออนไลน์  Application Zoom โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานการประชุมเสวนา  ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท