วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมคณะทำงานตามภารกิจ นโยบายและแผน คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔ หนเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานกฐินพระราชทานกรมวิชาการเกษตร

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ นายอนุรักษ์  สุขขารมย์ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ นางสาวศิวิไล ลาภบรรจบ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมคณะทำงานตามภารกิจ นโยบายและแผน คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔ หนเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานกฐินพระราชทานกรมวิชาการเกษตร และโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์และพระพุทธศรีสัพพัญญู โดยมี พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารเรียนเทพประสิทธิ์วิทยากร วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์