ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และวัสดุคงเหลือจากการซ่อมแซม (9มิย65)

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และวัสดุคงเหลือจากการซ่อมแซม

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565

อ่านประกาศ