วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จาก นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์  วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วย นายสมบัติ  บวรพรเมธี  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จาก นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บ้านพัก (หลังวัดทุ่งแก้ว) ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี