วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรว่าด้วยพระราชบัญญัติสินค้าเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรว่าด้วยพระราชบัญญัติสินค้าเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาผลการตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช (DOA) ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมกับศูนย์วิจัยเครือข่าย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ๑ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท