วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัยโดยการจัดการดินปุ๋ยและใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัยโดยการจัดการดินปุ๋ยและใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยในระบบการผลิตพืชอินทรีย์และ GAP นำไปสู่การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผักบ่อสุพรรณ  ณ วิสาหกิจชุมชนบ่อสุพรรณดอนศาลเจ้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี