วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมการดำเนินการงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมการดำเนินการงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมหาชนก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี โดยมีกิจกรรมหลัก ๓ ส่วนคือ ๑. การประชุมวิชาการทางการแพทย์ ๒. มหกรรมกัญชาและกัญชง ๓. คลินิคกัญชาทางการแพทย์