วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี แปลงต้นแบบส้มโอขาวแตงกวาปลอดโรคกรีนนิ่งให้แก่เกษตรกร

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี แปลงต้นแบบส้มโอขาวแตงกวาปลอดโรคกรีนนิ่งให้แก่เกษตรกร และรวบรวมองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร และศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณแปลงต้นแบบส้มโอขาวแตงกวาปลอดโรคกรีนนิ่ง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕