รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา  สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร  และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

คลิกอ่านประกาศ