บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (17กย61)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน