อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืช ดินและน้ำ

อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืช ดินและน้ำ

1.การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืช ผัก และผลไม้ เพื่อการส่งออกตามโครงการความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety ) ด้านพืช ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ปริมาณการส่งออกไม่เกิน 50 กิโลกรัม คิดค่าวิเคราะห์ 500 บาท
1.2 ปริมาณการส่งออกมากกว่า 50 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม คิดค่าวิเคราะห์ 1,500 บาท
1.3 ปริมาณการส่งออกมากกว่า 1,000 กิโลกรัม คิดค่าวิเคราะห์ 3,500 บาท

2.การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืช ดิน และน้ำที่ต้องตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างทุกชนิดที่กำหนดไว้ในแต่ละกลุ่ม ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
2.1 กลุ่ม Organochlorines จำนวน 20 ชนิด ตัวอย่างละ 3,500 บาท
1. aldrin
2. a-BHC
3. b-BHC
4. g-BHC
5. a-chlordane
6. g-chlordane
7. dicofol
8. dieldrin
9.a-endosulfan
10.b-endosulfan
11. endosulfan-sulfate
12. endrin
13. heptachlor
14. heptachlor-epoxide
15. o,p’-DDE
16. p,p’-DDE
17. o,p’-TDE
18. p,p’-TDE
19. o,p’-DDT
20. p,p’-DDT

2.2 กลุ่ม Organophosphates จำนวน 23 ชนิด ตัวอย่างละ 3,500 บาท
1. azinphos ethyl
2. chlorpyrifos
3. DDVP
4. diazinon
5. dicrotophos
6. dimethoate
7. EPN
8. ethion
9. fenitrothion
10. malathion
11. methamidophos
12. methidathion
13. mevinphos
14. monocrotophos
15. omethoate
16. parathion
17. parathion methyl
18. phosalone
19. pirimiphos ethyl
20. pirimiphos methyl
21. profenofos
22. prothiophos
23. triazophos

2.3 กลุ่ม Pyrethroids จำนวน 6 ชนิด ตัวอย่างละ 3,500 บาท
1. permethrin
2. cyfluthrin
3. cypermethrin
4. deltamethrin
5. fenvalerate
6. lamda – cyhalothrin