วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมวิชาการและสรุปผลงานประจำปี ๒๕๖๕ “ตลาดนำการวิจัย ผลงานใช้ประโยชน์ได้จริง สวพ.๒ และ สวพ.๕” ณ ออโรร่า รีสอร์ท กาญจนบุรี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมวิชาการและสรุปผลงานประจำปี ๒๕๖๕ “ตลาดนำการวิจัย ผลงานใช้ประโยชน์ได้จริง สวพ.๒ และ สวพ.๕” เพื่อบูรณาการทางด้านวิชาการ โดยมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในพื้นที่ ผ่านกระบวนการตลาดนำการวิจัยเพื่อการผลิตพืชที่ยั่งยืนและมั่นคง เป็นแนวทางที่จะสร้างเสถียรภาพในการผลิตพืชให้กับเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน โดยมีการนำเสนอผลงานเด่นของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ และผลงานเด่นของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ มีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ สวพ.๒ และ สวพ.๕ เข้าร่วมจำนวน ๒๐๐ ราย ณ ออโรร่า รีสอร์ท กาญจนบุรี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA