วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี กรมวิชาการเกษตร

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นการร่วมจัดงานระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ และสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์