ขอเชิญร่วมงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี 50 ปี กรมวิชาการเกษตร” วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565

 

โครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช
ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร
วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2565
ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
**************************************

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสกรมวิชาการเกษตร ได้รับสถาปนาครบรอบ 50 ปี ในปี 2565 ซึ่งกรมฯ ได้กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีในโอกาศเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตรขึ้น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน จึงได้สนองนโยบายของกรมวิชาการเกษตร ด้วยการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดทำแปลงแสดงพันธุ์พืช นิทรรศการ ผลงานวิชาการ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน ประชาชนที่สนใจ ได้รับทราบบทบาท ภารกิจ และผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และสามารถนำความรู้ ไปปรับใช้ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดและขยายผล ตลอดจนนำไปใช้ปฏิบัติได้ผลเป็นรูปธรรม
2.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการผลิตพืช อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.3 เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีแนวใหม่ ในการผลิตพืชแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ
2.4 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดี ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และเกษตรกร โดยแลกเปลี่ยนความรู้ และปัญหาการผลิตพืช
2.5 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านพันธุ์พืช แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

3.กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 1,000 คน ประกอบด้วยเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

4.ขอบเขตของเนื้อหากิจกรรม ประกอบด้วย
4.1 การจัดทำแปลงสาธิตพืชไร่ พืชสวน พืชเศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ และภาคเอกชน โดยจัดแสดงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฝ้าย อ้อย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง งาข้าวฟ่าง ข้าวโพดฝักสด กระเจี๊ยบเขียว ถั่วฝักยาว มันเทศ ฟ้าทะลายโจร กัญชง เป็นต้น
4.2 การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ และภาคเอกชน
4.2.1 หน่วยงานภาครัฐโดยศูนย์วิจัยพืชไร่ฯ ศูนย์วิจัยพืชสวนฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฯ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร และหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตร และหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตจังหวัดนครสวรรค์
4.2.2 หน่วยงานจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ วัสดุการเกษตรอุปกรณ์การเกษตร ตลอดจนเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆ
4.2.3 การแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร

วัน เวลา สถานที่
วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2565 รวม 2 วัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
ผู้รับผิดชอบ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร

#วันถ่ายทอดเทคโนโลยี  #50ปี  #กรมวิชาการเกษตร  #สวพ5